Årsmøte i Bærum Roklubb for 2023

Saksdokument til årsmøte i Bærum Roklubb

Onsdag den 13. mars 2024, kl 19.30-21.00 i Båtsportens Hus avholdes årsmøte i Bærum Roklubb! Årsberetning og kontrollutvalgets rapport følger under (klikk på uthevet tekst for nedlasting av aktuelle dokumenter)

Styret inviterer alle medlemmer til uformell mingling og lett servering fra kl 19.00, mens møtet starter presis kl 19.30!

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles senest 1 måned før møtet. Forslag til møtet skal være styret i hende senest 2 uker før møtet, og fullstendig saksliste og saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet og alle oppfordres om å møte (gjerne også foreldrene til våre juniorutøvere!). For å ha stemmerett, være valgbar og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøtet, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Forretningsorden/agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle klubbens årsberetning
 9. Behandle
  a. Klubbens regnskap
  b. Styrets økonomiske beretning
  c. Kontrollutvalgets / Rådets beretning
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette
  a. Medlemskontingent
  b. Treningsavgift
 12. Vedta klubbens budsjett
 13. Behandle klubbens organisasjonsplan
 14. Valg
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere klubbens regnskap.
 16. Eventuelt