Årsmøte i Bærum Roklubb 2023

Innkalling til årsmøte i Bærum Roklubb

Torsdag den 9. mars 2023, kl 18.00 i Båtsportens Hus avholdes årsmøte i Bærum Roklubb! Årsberetning og sakspapirer følger under (klikk på uthevet tekst for nedlasting av aktuelle dokumenter)!

Dagsorden

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra utvalgene.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand (se dokument på sak 4).
 6. Behandle forslag og saker:
  Styret foreslår for årsmøtet å vedta ny lov for Bærum Roklubb og vedlegg til loven.
 7. Fastsette:
  a) Medlemskontingent for 2023. Styret innstiller til årsmøte å vedta medlemskontingent som følger:
  Enkeltmedlem/aktiv: 2.000 kr/år
  Familiemedlem: 1.250 kr/år
  Enkeltmedlem/ikke aktiv (støtte): 500 kr/år
  b) Treningsavgift for 2023. Styret innstiller til årsmøtet å vedta at det ikke innføres treningsavgift i 2023
 8. Vedta klubbens budsjett (se dokument på sak 4).
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Valg:
  a) Styret: Leder, sekretær, kasserer, rosjef, anleggssjef, materiellsjef og varamedlem.
  b) Kontrollutvalg (Rådet) med leder og inntil seks medlemmer.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Valgkomiteens innstilling før lovendring og forslag til innstilling etter lovendring.
 11. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere klubbens regnskap for 2023.
 12. Eventuelt.