Årsmøtet i Bærum Roklubb 2023

Protokoll fra årsmøte i Bærum Roklubb

Torsdag den 9. mars 2023, kl 18.00-20.15 i Båtsportens Hus ble det avholdt årsmøte i Bærum Roklubb! Endelig årsberetning og protokoll følger under (klikk på uthevet tekst for nedlasting av aktuelle dokumenter)!

Klubbens nye lover er lagt ut i Dokumentsenteret!

Agendaen var

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra utvalgene.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand (se dokument på sak 4).
 6. Behandle forslag og saker:
  Styret foreslår for årsmøtet å vedta ny lov for Bærum Roklubb og vedlegg til loven.
 7. Fastsette:
  a) Medlemskontingent for 2023. Styret innstiller til årsmøte å vedta medlemskontingent som følger:
  Enkeltmedlem/aktiv: 2.000 kr/år
  Familiemedlem: 1.250 kr/år
  Enkeltmedlem/ikke aktiv (støtte): 500 kr/år
  b) Treningsavgift for 2023. Styret innstiller til årsmøtet å vedta at det ikke innføres treningsavgift i 2023
 8. Vedta klubbens budsjett (se dokument på sak 4).
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Valg:
  a) Styret: Leder, sekretær, kasserer, rosjef, anleggssjef, materiellsjef og varamedlem.
  b) Kontrollutvalg (Rådet) med leder og inntil seks medlemmer.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Valgkomiteens innstilling før lovendring og forslag til innstilling etter lovendring.
 11. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere klubbens regnskap for 2023.
 12. Eventuelt.